Factsheet: wonen, werken en integratie

Onderzoek woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland

Terugblik Jaarcongres ‘De waarde(n) van arbeidsmigranten’

Aankondiging Jaarcongres ‘De waarde(n) van arbeidsmigranten’

Sociaal-demografische diversiteit van arbeidsmigranten in Nederland: Samenhang met werkomstandigheden, werkbeleving, en welzijn.

Rahma el Mouden versterkt bestuur Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

Het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Vorig jaar is de eerste jaarrapportage verschenen. De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

Dit artikel verscheen eerder via Rijksoverheid. Lees het volledige artikel via de website van Rijksoverheid en download daar direct de volledige jaarrapportage.
Bron: Rijksoverheid, 31 december 2022.

 

Onderzoek arbeidsmigrantenpanel: Aanpak van arbeidsrechtelijke problemen

Er wordt in Nederland nog altijd vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daarom wil Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten via het onderzoekspanel Share My Voice de stem van de arbeidsmigrant zélf laten horen. Er worden periodiek korte onderzoeken uitgevoerd onder arbeidsmigranten. Recent werd het vierde onderzoek uitgevoerd, dit keer gericht op hun toegang tot en gebruik van arbeidsrecht.

Panelonderzoek effectuering arbeidsrecht
In hoeverre hebben werknemers bij arbeidsconflicten toegang tot (arbeids)recht en in welke mate komen arbeidsrechtelijke problemen voor bij diverse groepen werkenden, waaronder arbeidsmigranten. Die vraag stond centraal in een groter enquêteonderzoek dat is uitgevoerd door I&O Research en Centerdata, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek ging over de omvang en de aard van de effectuering van arbeidsrecht onder de Nederlandse beroepsbevolking. Om een volledig beeld van het onderwerp te krijgen, is de vragenlijst ingezet onder werkende Nederlanders én onder in Nederland werkzame arbeidsmigranten die staan ingeschreven in het panel Share my voice.

Aan dit onderzoek namen bijna 200 arbeidsmigranten deel vanuit het panel. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat van deze groep arbeidsmigranten in totaal 63% arbeidsrechtelijke conflicten heeft meegemaakt (ter vergelijking, onder Nederlandse werkenden lag dit op 35%). De meest voorkomende problemen in de afgelopen 5 jaar houden verband met loon, werktijden, ongewenste gedrag en het arbeidscontract.

Klik hier om alle resultaten te lezen in het volledige onderzoeksrapport.

 

Onderzoekspanel gericht op onafhankelijk onderzoek
Share My Voice wordt uitgevoerd in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: een onafhankelijke stichting gericht op het ontwikkelen en verzamelen van kennis over arbeidsmigranten. Er worden allerlei onderzoeken uitgevoerd onder arbeidsmigranten, bijvoorbeeld over werkomstandigheden, huisvesting, integratie, ambities en toekomstperspectief. Hiermee willen wij burgers, bedrijven, overheden en andere partijen beter informeren over arbeidsmigranten. Dat geeft hen meer kennis, waardoor zij arbeidsmigranten beter kunnen binden, boeien en behouden en betere beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan andere, goedkopere vormen van huisvesting, meer ontwikkelmogelijkheden op het werk en een betere beeldvorming onder Nederlanders.

Kabinet sluit met Zorgverzekeraars Nederland zorgconvenant arbeidsmigranten af

Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben nu met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.

Arbeidsmigranten ervaren belemmeringen, waardoor zij relatief laat hulp bij hun gezondheidsproblemen zoeken. Drempels zijn bijvoorbeeld de (Nederlandse) taalvaardigheid, onbekendheid met het Nederlands zorgsysteem of het gebrek aan toegang tot een huisarts. Het gevolg kan zijn dat klachten in de tussentijd verergeren.

Doelen van het zorgconvenant zijn:

  • Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van arbeidsmigranten vergroten,
  • Betere controle op betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers,
  • Betere toegang tot huisartsenzorg.

Zorgverzekeraars die zich specifiek richten op arbeidsmigranten, hebben al vele stappen gezet om de drempels met toegang tot de zorg weg te nemen. Met het zorgconvenant wordt ingezet op meer en betere doelgroepgerichte voorlichting over de (aanvullende) zorgverzekeringen. Het voorlichtingsmateriaal komt in meerdere talen en de toegang tot het polis(blad) en andere verzekeringspapieren wordt eenvoudiger. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders nog actiever aanspreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten. Zorgverzekeraars toetsen de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers voordat ze een collectieve verzekering afsluiten en toetsen daarna die betrouwbaarheid en integriteit ook periodiek. Tot slot zorgt de zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling voor de bij hen verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg voor hen sneller beschikbaar komt.

Het kabinet heeft ook besloten dat het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag aan te passen. Hiermee wordt de bovengrens voor de maximale inhouding van de zorgpremie op het wettelijk minimumloon gesteld op 110 % van de gemiddelde nominale premie. Zo houden werkgevers en werknemers ruimte om de komende jaren een polis te vinden waarbij inhouding van de nominale premie plus de premie voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico op het wettelijk minimumloon mogelijk is en hebben zorgverzekeraars ruimte om werkgevers en werknemers met zo’n polis te faciliteren.

Minister Karien van Gennip: “Arbeidsmigranten mogen niet langer behandeld worden als tweederangsburger. Mensen die in hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toegang tot de zorg.”

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “Zelfredzaamheid van arbeidsmigranten in het Nederlandse zorgstelsel is niet vanzelfsprekend. ZN, en in het bijzonder leden van ZN die zich specifiek richten op de groep arbeidsmigranten, spannen zich in om de toegang tot de zorg voor arbeidsmigranten te behouden én te verbeteren. Dit doen zij door de arbeidsmigranten actief te ondersteunen en samen te werken met werkgevers en zorgaanbieders.”

Dit artikel verscheen eerder via Rijksoverheid. Lees het volledige artikel via de website van Rijksoverheid.
Bron: Rijksoverheid, 12 december 2022.

 

Minister van Gennip: ‘De omstandigheden van arbeidsmigranten zijn Nederland onwaardig’

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren verviervoudigd. Minister Karien van Gennip (CDA) van sociale zaken en werkgelegenheid wil hun positie verbeteren, het aantal mensen dat naar Nederland komt beheersen en de samenleving ontlasten.

Ze slaat nog net niet met de vuist op tafel in haar werkkamer op het ministerie, maar het scheelt niet veel. Minister Karien van Gennip laat er aan het eind van het gesprek geen misverstand over bestaan. Ze vindt dat het roer écht om moet als het gaat om de arbeidsomstandigheden van migranten. “Deze minister van sociale zaken verlaat deze stoel niet voordat de situatie voor deze mensen verbeterd is.”

De ferme uitspraak toont haar betrokkenheid bij dit onderwerp. Maar het is ook een verrassende interpretatie van de vertrouwensregel in de politiek. Normaal stapt een bewindspersoon op als hij of zij faalt in het uitvoeren van beleid, en de steun van het parlement ervoor verliest. Zij wil het omkeren: ze blijft zolang mogelijk aan om het beleid te laten slagen. “Ik zie het als een opdracht. Kijk, ik kom uit het bedrijfsleven en wist wel zo’n beetje wat er speelde in de economie en de samenleving. Maar wat ik sinds ik minister ben hoor en zie over wat zich aan de basis van de arbeidsmarkt afspeelt bij migranten, heeft me diep geschokt. Ik vind dit voor onze Nederlandse samenleving onwaardig.”

Dit artikel verscheen eerder via Trouw. Lees het volledige artikel via de website van Trouw.
Bron: Trouw, 28 november 2022.