Symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Healthcare for Internationals (H4i), Pharos en het Kenniscentrum Arbeidsmigranten organiseren op donderdag 2 juni het symposium ‘Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten’.

Integrale aanpak zorg en welzijn
Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Zij doen economisch belangrijk werk in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie. Arbeidsmigranten lopen om verschillende redenen meer risico op gezondheidsproblemen en ervaren verschillende barrières in toegang en gebruik van zorg. Bovendien is deze groep hard geraakt door de coronapandemie.

Eind 2020 deed het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer al voorstellen om de huisartsenzorg beter toegankelijk te maken. Dit is erg belangrijk en meerdere initiatieven richten zich hierop. Onderzoeken en ervaringen in het veld laten echter zien dat een bredere, integrale aanpak op het gebied van gezondheid essentieel is voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Met het symposium brengen we al deze kennis en ervaring bijeen. Het symposium is vooral gericht op medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere overheden, kennisinstituten, werkgevers, zorgverzekeraars en andere belangstellenden in dit onderwerp.

Kennis en inspiratie opdoen
Kom tijdens dit symposium kennis en inspiratie opdoen voor de aanpak van uitdagingen in jouw regio of professie. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Huisartsenzorg
  • Mentale gezondheid / GGZ
  • Oplossingen in het sociale domein
  • Preventie en vroegsignalering
  • Publieke gezondheid
  • Werkgevers en zorg & welzijn
  • Zorgverzekeringen
  • Inzet arbeidsmigranten in de zorg
Kom je kennis delen
In themasessies worden deze onderwerpen uitgediept. Wil je je kennis en best practices delen, dan nodigen we je nadrukkelijk uit je bij ons te melden via deze link.

Aanmelden of interesse?
Inschrijven voor het symposium of voor de nieuwsbrief  – om op de hoogte te blijven – kan via deze website.