ACVZ adviseert brede welvaartsbenadering in arbeidsmigratiebeleid

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert in haar recente verkenning om in te zetten op brede welvaart als kerndoel van toekomstige arbeidsmigratie. Daarbij moet ook aandacht zijn voor structureel advies aan de regering over arbeidsmigratie.

Het aantal arbeidsmigranten en kennismigranten dat naar Nederland kwam lag in 2020 fors lager dan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Met name het aantal arbeidsmigranten van buiten de EU daalde in 2020 sterk. Dit komt vooral door de Coronapandemie, welke het voor arbeidsmigranten moeilijker maakte om internationaal te reizen.

Bredere blik en structureel advies
Deze afname, in combinatie met de groeiende vraag naar arbeidsmigranten en misstanden bij huisvesting, vormde voor de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een belangrijke reden om de discussie te starten over het reguleren van arbeidsmigratie. Inzet daarbij is niet om het werknemers uit andere EU-landen onmogelijk te maken om naar Nederland te komen, maar om juist met een bredere blik naar arbeidsmigratie te kijken. Dit vormt de kern van haar recent advies aan het volgende kabinet.

De kansen die arbeidsmigratie biedt voor de Nederlandse samenleving worden volgens haar momenteel nog onvoldoende afgewogen en benut. Met brede welvaart als centraal doel is het van groot belang dat de regering advies inwint over toekomstige arbeidsmigratie en dat wordt gekeken welke kansen arbeidsmigratie van buiten de EU biedt voor de huidige en toekomstige samenleving. Bij deze afweging dient volgens haar te worden gekeken naar de belangen van álle betrokkenen, zoals de werkgevers, werknemers, arbeidsmigranten zelf én de ontvangende samenleving.

Lees hier het hele artikel en bekijk de verkenning op de website van ACVZ.
Bron: ACVZ (2021, 3 juni).