Expats en kennismigranten

Salariscriterium 2020 voor kennis- en arbeidsmigranten

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is het salariscriterium voor kennis- en arbeidsmigranten opgenomen. Jaarlijks wordt het salariscriterium herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Onderstaand vindt u de nieuwe salariscriteria, inclusief een korte toelichting hierop.

Bruto maandbedragen

Per 1 januari 2020 gelden onderstaande bruto maandbedragen exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar €3.381,00 (inclusief vakantiegeld €3.651,48)
  • Kennismigranten 30 jaar en ouder €4.612,00 (inclusief vakantiegeld €4.980,96)
  • In Nederland afgestudeerden €2.423,00 (inclusief vakantiegeld €2.616,84)
  • Europese Blauwe Kaart €5.403,00 (inclusief vakantiegeld €5.835,24)

Bij de beoordeling van het salariscriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Hierbij gaat het om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld.

Toeslagen en tewerkstellingstellingsvergunning

Gegarandeerde onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend als deze structureel elke maand worden uitbetaald.
Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.
Bovenstaande salariscriteria worden ook gehanteerd voor het aanvragen van een verblijfsvergunning onder de Europese ICT-richtlijn (96/71 EG).

Salariscriterium voor een tewerkstellingstellingsvergunning in het kader van overplaatsing binnen een concern welke niet onder de Europese ICT-richtlijn valt is €4.612,00 (inclusief vakantiegeld €4.980,96).

Voor aanvragen die voor 1 januari 2020 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2019.

Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2020 aan het nieuwe salariscriterium zal moeten worden voldaan. Tevens dient u het loon maandelijks giraal aan de kennismigrant over te maken. Verder dienen loonstroken bij controle / inspectie meteen beschikbaar zijn.

Bron: Salarisjobs.nl (16 januari 2020).