Ruim 8 op de 10 arbeidsmigranten heeft de wens om door te groeien in hun werk. Deze wens wordt echter vaak niet (volledig) ingevuld, want slechts 25% van de arbeidsmigranten volgt momenteel een opleiding. Het beter aansluiten van de opleidingsmogelijkheden van werkgevers op de opleidingswensen van arbeidsmigranten is een belangrijke oplossingsrichting om arbeidsmigranten op lange termijn te binden en behouden. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 750 arbeidsmigranten en kennismigranten naar hun wensen, mogelijkheden en ervaringen met scholing en opleiding in Nederland. Deze peiling werd uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. De resultaten van deze peiling zijn gepubliceerd in het rapport De scholing en loopbaanbegeleiding van arbeidsmigranten – een wereld te winnen.

Grote behoefte aan extra scholing en opleiding onder arbeidsmigranten
Veel arbeidsmigranten ervaren een discrepantie tussen hun opleidingswensen en de kansen die ze daarvoor krijgen aangeboden door hun werkgever. Ruim driekwart van de arbeidsmigranten volgt op dit moment geen opleiding. Daarbij zijn duidelijke verschillen tussen typen arbeidsmigranten. Vooral arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die laaggeschoold werk verrichten scoren ver onder het gemiddelde.  Slechts 14% volgt momenteel een vorm van opleiding. Wanneer gekeken wordt naar de contractvorm dan scoren vooral uitzendkrachten laag (6%).
Van de respondenten die momenteel geen opleiding volgen, zou tweederde wel een opleiding willen volgen. De wens om een opleiding te volgen is breed aanwezig, met als positieve uitschieters jongere respondenten  (83%) en laaggeschoolde arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (82%). Ook onderschrijven 9 op de 10 respondenten het belang van het op peil houden van kennis en vaardigheden en hebben ruim 8 op de 10 de wens en de ambitie om door te groeien.

Scholingsaanbod werkgevers schiet tekort bij opleidingsbehoefte
Het scholings- en opleidingspotentieel onder arbeidsmigranten is groot. Veel arbeidsmigranten hebben enerzijds de wens om door te groeien in hun werk, maar worden anderzijds geconfronteerd met een gebrek aan kansen. Het aandeel respondenten dat vindt dat hun huidige werk geen mogelijkheden biedt om door te groeien blijkt zelfs even groot als het aandeel respondenten dat dit perspectief wél ziet. Daarbij gelden duidelijke verschillen, waarbij hooggeschoolden en arbeidsmigranten met een vast contract over het algemeen meer kansen zien dan laaggeschoolde arbeidsmigranten en arbeidsmigranten met een flexibel of uitzendcontract.
Eén van de redenen voor deze discrepantie is terughoudendheid van werkgevers in het opleidingsaanbod. De kennis en vaardigheden worden door werkgevers vooral functiegericht en vanuit de korte termijn bezien, waardoor loopbaanbegeleiding weinig prioriteit heeft. Het werk is vaak weinig specialistisch en de bestaande kwalificaties voldoen vaak aan de behoeften, dus het belang dat zij zich blijven ontwikkelen wordt daardoor minder onderkend. Deze terughoudendheid om te investeren in scholing is desondanks een gemiste kans, want hierdoor wordt de potentie van arbeidsmigranten niet volledig benut. Dit schaadt economie, zeker in tijden van arbeidskrapte, maar raakt ook de aantrekkelijkheid van Nederland als arbeidsmigratieland.

Grootschalige opiniepeilingen dankzij uniek arbeidsmigrantenpanel
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft onderzoeksbureau I&O Research eind 2020 opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Onder de leden van dit onderzoekspanel wordt periodiek onderzoek gedaan, waarbij arbeidsmigranten en kennismigranten zich uitspreken over hun ervaringen in Nederland en hun meningen over diverse onderwerpen. De peiling over scholing en opleiding werd eind 2021 uitgevoerd (eerder werden al peilingen verricht over huisvesting en toegang tot- en gebruik van gezondheidszorg).

Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is in 2020 opgericht en heeft de ambitie om uit te groeien tot dé kennisautoriteit rondom arbeidsmigratie. Dit doet het kenniscentrum door middel van kennisontwikkeling, kennisbundeling en kennisdeling. Daarbij richt zij zich zowel op kennismigranten als arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa. De stichting heeft een bestuur dat wordt gevormd door experts uit het veld die werkzaam zijn (geweest) bij sociale partners, ngo’s, adviesorganen en universiteiten. Daarnaast heeft de stichting een wetenschappelijke raad die systematisch kennishiaten rondom arbeidsmigranten in beeld brengt en het bestuur adviseert.